{{ header }}

 

 

 

 

Anexa nr. 4

 

la Raportul Financiar asupra situațiilor financiare ale ROMCAB S.A.

 

întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021

Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respectă

(DA / NU / N.A.)

Nu respectă sau respecta parțial

Motivul pentru neconformitate

A1.

 

 

 

Societatea trebuie să dețină un regulament intern al Consiliului care include termenii

de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale

societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie să fie

prevăzută în regulamentul Consiliului.

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

A2.

 

 

 

 

 

 

Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie să fie prevăzută

în Regulamentul Consiliului.

În acest sens, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice

conflicte de interese care au survenit/pot survenii. Totodată membrii Consiliului

trebuie să se abțină de la participarea la discuții și de la votul pentru adoptarea unei

hotărâri privind chestiunea care dă naștere unui conflict de interese.

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

 

 

 

A3.

 

 

 

Consiliul de Administrație trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.

 

 

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

A4.

 

 

 

 

 

 

Majoritatea membrilor Consiliului trebuie să fie neexecutivi, iar cel puțin un membru

al acestuia trebuie să fie independent. Fiecare membru independent al Consiliului, la

momentul nominalizării sale în vederea alegerii/realegerii rezpectiv și atunci când

survine orice schimbare în statutul său, trebuie să depună o declarație în care să

prezinte elementele luate în considerare în vederea stabilirii independenței sale. La

stabilirea independenței se va ține cont de următoarele criterii:

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

 

 

 

A4.1.

 

 

 

Nu este Director general/executiv al societății sau al unei societăți controlate de aceasta

și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci ani.

 

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

A4.1.

 

 

 

Nu este Director general/executiv al societății sau al unei societăți controlate de aceasta

și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci ani.

 

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

A4.2.

 

 

Nu este angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o

astfel de funcție în ultimii cinci ani.

 

N.A.

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4

 

la Raportul Financiar asupra situațiilor financiare ale ROMCAB S.A.

 

întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021

Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respectă

(DA / NU / N.A.)

Nu respectă sau respecta parțial

Motivul pentru neconformitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiind administrată de un

Administrator special

 

A4.3.

 

 

 

Nu primește și nu a primit remunerație suplimentară sau alte avantaje din partea

societății sau a unei societăți controlate de aceasta, în afară de cele corespunzătoare

calității de administrator neexecutiv.

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

A4.4.

 

 

 

Nu este sau nu a fost angajatul, nu are sau nu a avut în cursul anului precedent o relație

contractuală cu un acționar semnificativ al societății, care controlează peste 10% din

drepturile de vot sau cu o societate controlată de acesta.

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

A4.5.

 

 

 

 

Nu are și nu a avut în anul anterior un raport de afaceri sau profesional cu societatea

sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod direct fie în calitate de client,

partener, acționar, membru al Consiliului, Director general/executiv sau angajat al unei

societăți dacă, prin caracterul său substanțial, acest raport îi poate afecta

obiectivitatea.

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

 

 

A4.6.

 

 

 

Nu este și nu a fost în ultimii trei ani auditorul extern sau intern ori partener sau asociat

salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al societății sau

al unei societăți controlate de

aceasta.

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

A.4.7

 

 

 

Nu este Director general/ executiv al altei societăți unde un alt Director

general/executiv al societății este administrator neexecutiv.

 

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

A.4.8

 

 

 

Nu a fost administrator neexecutiv al societății pe o perioadă mai mare de doisprezece

ani.

 

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

A.4.9

 

 

 

Nu are legături de familie cu o persoană în situațiile menționate la punctele A.4.1. si

A.4.4.

 

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

 

 

 

 

Anexa nr. 4

 

la Raportul Financiar asupra situațiilor financiare ale ROMCAB S.A.

 

întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021

Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respectă

(DA / NU / N.A.)

Nu respectă sau respecta parțial

Motivul pentru neconformitate

A5.

 

 

 

 

Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de

membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale

Societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de

numire și pe perioada mandatului.

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

 

A6.

 

 

 

 

Fiecare membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice

raport/relație cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste

5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport/relație

care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

 

A7.

 

 

 

Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea

activității Consiliului.

 

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

A8.

 

 

 

Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a

Consiliului sub conducerea Președintelui și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie

și schimbările rezultate în urma acesteia.

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

A9.

 

 

 

 

Declarația  privind  guvernanța  corporativă  trebuie  să  conțină  informații  privind

numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea

administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului cu privire la

activitățile acestora.

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

 

A10.

 

 

 

Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare

la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație.

 

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

B1.

 

 

 

 

Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie

să  fie  administrator  neexecutiv  independent.  Majoritatea  membrilor,  incluzând

președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și

responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să

aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare.

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4

 

 

la Raportul Financiar asupra situațiilor financiare ale ROMCAB S.A.

 

 

întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021

Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respectă

(DA / NU / N.A.)

Nu respectă sau respecta parțial

Motivul pentru neconformitate

B2.

Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

B3.

În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.

N.A.

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

B4.

Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern,

gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate

către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea  și eficacitatea cu care

conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma

controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.

N.A.

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

B5.

Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile

societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.

N.A.

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

B6.

Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a

sistemului de gestiune a riscului.

N.A.

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

B7.

 

 

 

Comitetul de  audit  trebuie  să  monitorizeze  aplicarea  standardelor  legale  și  a

standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească

și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.

 

 

N.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

B8.

Rapoartele sau analizele inițiate de Comitetul de Audit, trebuie urmate de raportări

periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.

N.A.

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

B9.

Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari in

legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.

DA

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4

 

 

la Raportul Financiar asupra situațiilor financiare ale ROMCAB S.A.

 

 

întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021

Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respectă

(DA / NU / N.A.)

Nu respectă sau respecta parțial

Motivul pentru neconformitate

B10.

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul va adopta o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu

oricare dintre societățile cu care are relații strânse (părți afiliate/legate) a cărei valoare

este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului

raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului

de audit al Consiliului și  dezvăluită  în  mod corect  acționarilor  și  potențialilor

investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor

care fac obiectul cerințelor de raportare.

N.A.

 

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

B11.

Auditul intern trebuie efectuat de către o divizie distinctă din punct de vedere al

structurii organizatorice (Departamentul de Audit Intern) din cadrul Societății sau

prin contractarea serviciilor furnizate de o entitate independentă (firmă de audit).

DA

 

 

B12.

Departamentul de audit intern sau firma de audit va raporta direct Directorului

General și, după caz, Consiliului.

DA

 

 

C1.

Societatea va publica pe pagina sa de internet politica de remunerare și va publica în

Raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului

și ale Directorului General și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricăror

compensații  variabile,  inclusiv ipotezele cheie și  principiile  pentru calcularea

acestora.

N.A.

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014

fiind administrată de un

Administrator special

D1.

Societatea trebuie să organizeze un Serviciu de Relații cu investitorii făcut cunoscut

publicului larg prin persoana responsabilă. Suplimentar față de informațiile impuse de

prevederile legale, Societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune

dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, care să prezinte toate

informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:

DA

 

 

D1.1

Principalele regulamente ale Societății: Actul constitutiv și regulamentele interne ale

organelor statutare.

DA

 

 

D1.2

CV-urile membrilor organelor statutare.

DA

 

 

D1.3

Rapoarte curente și rapoarte periodice.

DA

 

 

D1.4

Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele

aferente; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin

DA

 

 

Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respectă

(DA / NU / N.A.)

Nu respectă sau respecta parțial

Motivul pentru neconformitate

 

 

 

propunerile  de  candidați  pentru  alegerea  în  Consiliu,  împreună  cu  CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea

de zi și răspunsurile societății, hotărârile adunărilor generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1.5

Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte

evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui

acționar, incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni.

DA

 

 

D1.6

Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea

dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a Societății, numele și datele de contact

ale  unei  persoane  care  are  capacitatea  de  a  furniza,  la  cerere,  informații

corespunzătoare.

DA

 

 

 

D1.7

Prezentările societății (prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele

trimestriale), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit

și rapoartele anuale.

DA

 

 

D2.

Societatea trebuie să adopte o politică de dividend propusă de Directorul General sau

de Directorat și adoptată de Consiliu, ca un set de direcții/principii referitoare la

repartizarea profitului net. Politica de dividend trebuie publicată pe pagina de internet

a Societății.

N.A.

 

Societatea se afla sub incidența Legii nr. 85/2014 fiind administrată de un Administrator special

D3.

Societatea trebuie să adopte o politică cu privire la prognoze, indicând dacă acestea

vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluzii cuantificate ale studiilor care

vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă

viitoare (ipoteze). Politica trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și

conținutul prognozei. Dacă sunt publicate, prognozele vor fi parte a rapoartelor

anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicată pe

pagina de internet a Societății.

DA

 

 

 

 

D4.

Societatea trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să

permită participarea  unui  număr  cât  mai  mare  de  acționari. Regulile  adunărilor

generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările

generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare,

cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.

DA

 

 

Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respectă

(DA / NU / N.A.)

Nu respectă sau respecta parțial

Motivul pentru neconformitate

D5.

Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când

rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.

DA

 

 

D6.

Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra

sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii

asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

D7.

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea

acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați

pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului

în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.

DA

 

 

D8.

Rapoartele financiare trebuie să includă informații atât în limba română cât și în

engleză,  cu  privire  la  principalii  factori  care  influențează  schimbări  la  nivelul

vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator relevant.

DA

 

 

D9.

Societatea trebuie să organizeze cel puțin două întâlniri/conferințe telefonice cu

analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi

publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a Societății, la

momentul respectivei întâlniri/conferințe telefonice.

DA

 

 

D10.

Dacă societatea susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități

sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra

caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa

de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.

N.A.

 

Societatea se află sub

incidența Legii 85/2014 fiind administrată de un Administrator special

Administrator special

 

Dl. Prosszer Zoltan

 

 

Tîrgu Mureș

 

La data de 16.05.2022

DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

 

DIN CADRUL ROMCAB S.A.

 

CU PRIVIRE LA RAPORTUL FINANCIAR PENTRU ANUL 2021

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 63, alin.(2) lit.c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, persoanele responsabile din cadrul ROMCAB S.A. declară că, după cunoștințele lor, situaţia financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea asupra poziției financiare (activelor și obligaţiilor), rezultatului global, modificărilor capitalurilor proprii și fluxurilor de trezorerie și că Raportul financiar întocmit pentru anul 2021 este o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor societății ROMCAB S.A. precum şi o descriere completă a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

 

 

 

Persoana responsabilă

Funcție

Zoltan Prosszer

Administrator Special

 

 

 

  

 

SOCIETATEA ROMCAB S.A. 

prin Administator Special 

Zoltan Prosszer

 

 

 

Tîrgu Mureș, 

La data de 16.05.2022

-

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către administratorul și acționarii ROMCAB S.A.,

Opinie cu rezerve

Am auditat situațiile financiare individuale ale societății ROMCAB S.A. în reorganizare judiciară („Societatea”), cu sediul social în Târgu Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 7947193, care cuprind situația individuală a poziției financiare la data de 31 decembrie 2021, situația individuală a rezultatului global, situația individuală a modificării capitalului propriu și situația individuală a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.

Situațiile financiare la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:

Total capitaluri proprii

-576.365.030 lei

Rezultat global aferent exercițiului (profit)

59.923.684 lei

În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile asupra cifrelor corespondente ale aspectelor descrise în secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve” din raportul nostru, situațiile financiare individuale anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2021, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea „Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană” cu modificările ulterioare (O.M.F.P. nr. 2844/2016) și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Baza pentru opinia cu rezerve

Conform prezumției de continuitate a activității, Societatea este văzută ca aptă să își continue activitatea în viitorul previzibil, situațiile financiare cu scop general fiind întocmite în baza principiului continuității activității.

Sustenabilitatea principiului continuității activității în Societate se bazează pe următoarele:

- activitatea din exploatare este în măsură să atragă resurse financiare semnificative din exploatare (sunt încheiate contracte comerciale pe care Societatea le are în derulare la un nivel valoric corespunzător);

- primul trimestru al anului în curs marchează un început de an foarte bun, cifra de afaceri fiind în creștere față de aceeași perioadă a anului anterior, creând premisele pentru o evoluție semnificativă la nivelul întregului an față de previziuni;

- conform informațiilor obținute, Societatea anticipează ieșirea din reorganizare în anul 2022, cu sprijinul investitorilor și prin aportul echipei manageriale actuale;

- în Adunarea creditorilor din data de 18.12.2020 a fost aprobat Planul de reorganizare propus de către Administratorul special, iar judecătorul sindic l-a confirmat în data de 18.02.2021. Urmare acestor operațiuni, Bursa de Valori București a reluat la tranzacționare în data de 04.03.2021 acțiunile Societății (după 4 ani de la intrarea în insolvență la propria solicitare). În ceea ce privește perioada de timp din momentul reluării la tranzacționare, până la finele anului 2021 și nu numai, Societatea a transmis pieței de capital informații de interes pe care legislația în vigoare le impune cu precădere spre raportarea curentă și permanentă;

- în data de 03.12.2021 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății unde s-a luat hotărârea de splitare a valorii nominale a unei acțiuni de la 2,5 lei la 0,1 lei, iar operațiunea a fost finalizată cu succes, noile modificări fiind cuprinse în Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare nr. AC–5461–1/19.01.2022 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

- în data de 29.12.2021 a fost adus la cunoștința pieței de capital Convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Romcab S.A. din data de 07/08.02.2022 cu privire la intenția de majorare a capitalului social al Societății. În urma voturilor exprimate în Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor din data de 08.02.2022 a fost aprobată majorarea capitalului social al Societății.

Cu toate cele de mai sus, atragem atenția asupra unor aspecte care ar putea pune la îndoială prezumția de continuare a activității și menționăm datoriile pe termen scurt care au crescut de 2,5 ori în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 față de cel anterior, iar datoriile pe termen lung au ajuns la un nivel care depășește cu aprox. 42% nivelul valoric al activelor totale. Totodată, conform declarațiilor obținute de la conducerea Societății, la nivel macroeconomic, Societatea se confruntă în procesul de fabricație cu criza generalizată a materiilor prime (cupru, aluminiu, PVC) și cu creșterea prețului la materiile prime și utilități.

Auditul nostru a fost desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr. 162/2017 („Legea’’). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din acest raport. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în Romania, inclusiv Regulamentul și Legea și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste

aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte. În plus față de problematica descrisă în secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve”, am determinat că cele de mai jos reprezintă aspecte cheie de audit care trebuie comunicate în raportul nostru, iar pentru acestea prezentăm o descriere a modului în care auditul nostru a abordat respectivul aspect.

Aspecte cheie de audit

Modul în care auditul a abordat aspectele cheie

1. Recunoașterea veniturilor

Datorită faptului că Societatea se află într-un proces de reorganizare care presupune atingerea anumitor performanțe financiare, considerăm că există o presiune asupra managementului în a-și atinge obiectivele planificate.

Noi am considerat că recunoașterea veniturilor rezultate din vânzarea produselor finite depinde de evaluarea adecvată a prețurilor folosite și de înregistrarea în perioada la care se referă acestea, dat fiind faptul că există o varietate de clauze comerciale în contractele de clienți.

Noi am considerat că recunoașterea veniturilor este semnificativă pentru audit, întrucât ar determina recunoașterea unor venituri și profituri nerealizate.

Politicile contabile privind recunoașterea veniturilor se regăsesc la pct. 3, lit. o.) la situațiile financiare.

Procedurile noastre de audit pentru abordarea riscului de denaturare în legătură cu recunoașterea veniturilor, care a fost considerat risc semnificativ, au inclus:

▪ evaluarea controalelor existente cu privire la activitatea de vânzare, respectiv procesul de facturare și recunoaștere a veniturilor. Atenția a fost focalizată pe testarea controalelor interne asupra completitudinii, corectitudinii și a înregistrării în perioada corectă a veniturilor.

▪ testarea eficienței operaționale a controalelor asupra procesului de venituri printr-un eșantion de venituri pentru a putea obține asigurarea asupra următoarelor aspecte:

- aprobarea corespunzătoare a prețurilor de vânzare;

- aprobarea corespunzătoare a livrării produselor către clienți;

- aprobarea corespunzătoare a transferului riscurilor asupra produselor livrate.

▪ confirmarea veniturilor cu cei mai importanți clienți selectați;

▪ selectarea unui eșantion de venituri care au fost comparate cu documentele justificative relevante pentru a asigura acuratețea și completitudinea veniturilor înregistrate.

▪ analizarea veniturilor comparând perioada curentă cu cea anterioară pentru:

- vânzări;

- volume de produse;

- volume pe clienți;

- marjă.

2. Evaluarea continuității activității

Având în vedere starea juridică în care se află Societatea, auditul consideră că există

Procedurile de audit au constat în principal din:

un anumit risc ca principiul continuității activității să nu fie respectat.

Aspecte care ar putea pune la îndoială prezumția de continuare a activității sunt datoriile pe termen scurt care au crescut de 2,5 ori în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 față de cel anterior, iar datoriile pe termen lung au ajuns la un nivel care depășește cu aprox. 39% nivelul valoric al activelor totale.

Totodată, conform declarațiilor obținute de la conducerea Societății, la nivel macroeconomic, Societatea se confruntă în procesul de fabricație cu criza generalizată a materiilor prime (cupru, aluminiu, PVC) și cu creșterea prețului la materile prime și utilități.

a) evaluarea prezumțiilor Societății cu privire la continuitatea activității pentru o perioadă egală de cel puțin 12 luni de la data bilanțului;

b) analizarea contractelor încheiate de către Societate, pentru anul 2022;

c) capacitatea Societății de a respecta Planul de reorganizare așa cum acesta a fost adoptat de către creditori;

d) evaluarea raționamentelor semnificative realizate de către conducere ca parte a evaluării acesteia asupra capacitații Societății de a-si respecta angajamentele și de-a continua activitatea;

e) evaluarea de către conducere a importanței evenimentelor și a condițiilor legate de capacitatea Societății de a-si îndeplini obligațiile.

3. Provizioanele

La pct. 3. Politici contabile semnificative, lit. n.) „Provizioane”, se prevede că „un provizion este recunoscut dacă, în urma unui eveniment anterior, Societatea are o obligație prezentă legală sau implicită care poate fi estimată în mod credibil și este probabil ca o ieșire de beneficii economice să fie necesară pentru a stinge obligația.

Conform cu documentul „Politici contabile semnificative” elaborat de către Societate, provizioanele sunt determinate actualizând fluxurile de trezorerie viitoare preconizate prin utilizarea unei rate înainte de impozitare care să reflecte evaluările curente ale pieței cu privire la valoarea în timp a banilor și riscurile specifice datoriei. Amortizarea actualizării este recunoscută ca și cheltuială financiară.

Procedurile realizate pentru a obține o asigurare rezonabilă cu privire la provizioane au fost următoarele:

- au fost analizate obligațiile actuale ale Societății în baza cărora a fost solicitată înregistrarea unui provizion pentru risc fiscal generat de datorii incerte din punct de vedere al plasării în timp sau al valorii;

- au fost analizate raționamentele profesionale utilizate de conducerea Societății în determinarea rezultatelor probabile ale evenimentelor și cuantificarea potențialelor obligații;

- au fost solicitate, acolo unde a fost cazul, punctele de vedere ale conducerii cu privire la probabilitatea soluționării litigiilor în curs precum și cele mai bune estimări ale contravalorii necesare pentru decontarea obligațiilor ce decurg din aceste litigii;

- au fost analizate scadențele obligațiilor care au stat la baza constituirii provizioanelor și încadrarea acestora pe termene.

Alte informații

1. Alte informații includ Raportul anual al administratorului, dar nu includ situațiile financiare și raportul nostru de audit cu privire la acestea. Am obținut Raportul anual al administratorului,

ca parte a unor rapoarte separate, înainte de data raportului nostru. Conducerea este responsabilă pentru alte informații.

Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului anual al acestuia în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016 și pentru controlul intern pe care administratorul îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea documentului în așa fel încât acesta să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorului nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorului. În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră a fost să citim Raportul administratorului, iar în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorului și situațiile financiare, dacă Raportul administratorului include (în toate aspectele semnificative) informațiile cerute de O.M.F.P. nr. 2844/2016, iar acestea să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului respectiv fără ca acesta să conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte, iar în baza activității desfășurate, raportăm că: - în Raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate; - Raportul administratorului a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu de O.M.F.P. nr. 2844/2016. În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre (dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021) cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

2. Referitor la raportarea auditorului cu privire la conformitatea întocmirii situațiilor financiare de către Societate cu Regulamentul Delegat (UE) 2018/815 („Standardul Tehnic de Reglementare privind Formatul Unic European de Raportare Electronică” sau „ESEF”), menționăm că, conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea fișierelor digitale în conformitate cu ESEF. Această responsabilitate include:

▪ proiectarea, implementarea și menținerea controlului intern relevant pentru aplicarea ESEF;

▪ selectarea și aplicarea marcajelor iXBRL corespunzătoare;

▪ asigurarea consecvenței între fișierele digitale și situațiile financiare consolidate care vor fi publicate in conformitate cu Ordinul 2844/2016 cu modificările ulterioare.

Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea întocmirii fișierelor digitale în conformitate cu ESEF.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul fișierelor digitale este de-a exprima o concluzie cu privire la măsura în care situațiile financiare consolidate incluse în raportul financiar anual sunt în conformitate cu ESEF, în toate aspectele semnificative, în baza probelor obținute. Misiunea noastră de asigurare rezonabilă a fost efectuată în conformitate cu Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare 3000 (revizuit) – „Alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice” (ISAE 3000), emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare.

O misiune de asigurare rezonabilă în conformitate cu ISAE 3000 presupune efectuarea de proceduri pentru a obține probe cu privire la conformitatea cu ESEF. Natura, plasarea în timp și amploarea procedurilor selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscului de abateri semnificative de la dispozițiile prevăzute în ESEF, cauzate fie de fraudă sau de eroare. O misiune de asigurare rezonabilă include:

▪ obținerea unei înțelegeri a procesului de pregătire a fișierelor digitale în conformitate cu ESEF, inclusiv a controalelor interne relevante;

▪ reconcilierea fișierelor digitale care includ datele marcate, cu situațiile financiare consolidate auditate ale Societății care vor fi publicate în conformitate cu Ordinul 2844/2016 cu modificările ulterioare;

▪ evaluarea dacă toate situațiile financiare care sunt incluse în raportul financiar anual sunt întocmite într-un format XHTML valabil;

▪ evaluarea dacă toate marcajele iXbrl, inclusiv marcajele voluntare sunt în conformitate cu cerințele ESEF.

La data elaborării raportului de audit Societatea este în procesul de finalizare a transpunerii situațiilor financiare în conformitate cu Regulamentul ESEF, motiv pentru care nu ne exprimăm o opinie în legătură cu această operațiune.

În prezenta secțiune nu exprimăm o opinie de audit, o concluzie de revizuire sau orice altă concluzie de asigurare privind situațiile financiare. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 este inclusă în secțiunea Raportul cu privire la situațiile financiare anuale de mai sus.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuităţii activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afară acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre au constat în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situaţiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care să includă opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, am exercitat raționamentul profesional și am menținut scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

▪ am evaluat eventualele riscuri de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, am proiectat și executat proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și am obținut probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră (riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda

poate presupune înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern);

▪ am înțeles controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;

▪ am evaluat gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere;

▪ am evaluat în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

▪ am formulat o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și am evaluat, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. Suntem în situația în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă și am atras atenția în prezentul raport de audit asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data elaborării acestui raport. Evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Alte cerințe privind cuprinsul raportului de audit conform Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

Am fost numiți de către Administratorul Societății în exercițiul financiar 2017 să audităm situațiile financiare ale Societății în reorganizare judiciară. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de la data procedurii de reorganizare judiciară este de 5 ani, acoperind exercițiile financiare 2017 - 2021.

Declarăm că nu au fost furnizate servicii de non audit neautorizate menționate la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

Acest raport este adresat exclusiv Administratorului Societății și acționarilor acesteia în ansamblu. Noi am fost angajați să efectuăm un audit pentru a putea raporta Administratorului Societății și acționarilor acesteia acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de Societate şi de acţionarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.

-

RAPORT FINANCIAR

asupra situațiilor financiare întocmite

pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021

ROMCAB S.A. - în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

16.05.2022

CUPRINS-


-

REGLEMENTĂRI APLICABILE

UTILIZATORI ȘI CATEGORII DE INFORMAȚII

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

ANALIZA ACTIVITĂȚII

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

POZIȚIA FINANCIARĂ

PERFORMANȚA FINANCIARĂ

TRANZACȚIONARE

Denumire

ROMCAB S.A. Tîrgu Mureș

Sediu social

Strada Voinicenilor 35

Contact

+40.265.312.540 - secretariat

+40.265.312.551 - fax

romcab@romcab.com

www.romcab.com

Registrul Comerțului

J26/764/1995

CUI & Atribut fiscal

RO 7947193

Tranzacționare

Piață: BVB – REGS

Simbol: MCAB

Capital social: 23.465.165 lei

Acțiuni: 234.651.650

Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune

-REGLEMENTĂRI APLICABILE-


Legea 24/2017

privind emitenții de instrumente financiare și

operațiuni de piață

Titlul III, Capitolul III, Secțiunea 2, Art. 65 – Raportul anual:

“Emitentul publică un raport financiar cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și

asigură disponibilitatea publică a acestuia pentu cel

puțin 10 ani”

Raportul financiar anual cuprinde:

a) Situațiile financiare anuale auditate – Anexa nr. 1

b) Declarația persoanelor responsabile conform art.

65, alin.(2), lit.c) – Anexa nr. 2

c) Raportul integral al auditorului financiar – Anexa

nr. 3

Regulamentul 5/2018

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de

piață

Titlul III, Capitolul III, Secțiunea 2, Art. 125 – Informarea

periodică:

“(1) Emitenții întocmesc, pun la dispoziţia publicului şi

transmit A.S.F. şi operatorului de piaţă rapoarte anuale,

semestriale şi trimestriale, cu respectarea prevederilor art.

61 - 68 din Legea nr. 24/2017”

“(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispoziţia

publicului în scris, la cerere, precum şi în format electronic,

pe website-ul emitentului.

Emitentul publică un comunicat de presă cel puţin într-un

cotidian de circulaţie naţională, tipărit sau on-line, prin care

investitorii sunt informaţi cu privire la disponibilitatea

acestor rapoarte, precum şi cu privire la locul de unde pot fi

obţinute aceste rapoarte, care sunt transmise spre publicare

în maximum 5 zile de la data aprobării.

Comunicatul de presă este transmis concomitent către

A.S.F. şi către operatorul pieţei reglementate pe care se

tranzacţionează valorile mobiliare.”

Codul BVB

emis de B.V.B. – în calitate de operator de piață

reglementată

Titlul II, Capitolul IV, Art. 92

Furnizarea de informații

“Emitentul va transmite B.V.B. la începutul fiecărui an calendaristic, în termen de 30 de zile de la sfârșitul anului anterior, calendarul financiar care va conține datele calendaristice sau perioadele de timp stabilite pentru:

a) Transmiterea/publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare;

b) A.G.A. care va aproba situațiile financiare anuale;

c) Transmiterea/publicarea raportului anual, semestrial și trimestrial;

d) Întâlnirile cu presa, analiștii financiari, consultanții de investiții, intermediarii și investitorii pentru prezentarea rezultatelor financiare.

-UTILIZATORI ȘI CATEGORII DE INFORMAȚII-


Utilizatori ai Raportului

• Publicul larg

• Investitorii – în vederea evaluării rezultatelor obținute de societate și stabilirea strategiilor de

investiții

• Consultanții de investiții

• Intermediarii – pentru prezentarea rezultatelor

financiare

Categorii de informații cuprinse în Raport

• Cadrul legal de întocmire a Raportului

• Prezentarea societății

• Analiza activității, poziția financiară și performanța financiară

• Prezentarea conducerii și a persoanelor responsabile din cadrul societății

• Activitatea de tranzacționare

• Conformarea la principiile GC

Data Raportului

20.04.2022

Data publicării

21.04.2022

Situații financiare

31.12.2021 – Anexa nr. 1

Data auditului

20.04.2022 – Anexa nr. 3

-PREZENTAREA SOCIETĂȚII-


Descriere

ROMCAB S.A. este o companie autohtonă

producătoare de cabluri, conductori electrici și

cordoane de alimentare.

Piețele unde compania este prezentă:

-

Activitatea de bază

Societatea ROMCAB S.A. este persoană juridică română cu capital privat, având forma juridică de societate pe acţiuni.

Conform actului constitutiv al societății, obiectul principal de activitate este Fabricarea de cabluri cu

fibră optică (CAEN 2731).

Activitatea se derulează în cadrul a două platforme de producție din județul Mureș, respectiv:

• platforma de producție de la Acățari și

• platforma de producție din Tîrgu Mureș, strada

Voinicenilor.

Operațiuni patrimoniale

Începând cu data de 20.02.2017, ROMCAB S.A. își

desfășoară activitatea sub incidența Legii insolvenței.

Confom reglementărilor, Administratorul Special al societății a întocmit, a propus și a înregistrat un Plan de reorganizare care a fost ulterior aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 18 decembrie 2020 și confirmat de judecătorul sindic prin Sentința nr. 61 din 18 februarie 2021.

În perioada de raportare nu au avut loc operațiuni de fuziuni, divizări, achiziții sau alte modificări patrimoniale ale societății.

- PREZENTAREA SOCIETĂȚII-


Mediul înconjurător

ROMCAB S.A. are implementat și certificat un sistem integrat de management care include și standardul ISO 14001:2015, pentru a dezvolta și implementa politica de mediu și pentru a gestiona aspectele de mediu.

Ambele facilități de producție ale ROMCAB S.A. au fost autorizate pentru funcționare de către Agenția de Protecția Mediului:

• Autorizația nr. 115 / 20.05.2019 pentru amplasamentul din Tîrgu Mureș

• Autorizația nr. 132 / 06.06.2013 pentru amplasamentul din Acățari

Sănătate & securitate ocupațională

Majoritatea facilităților și echipamentelor sunt noi sau modernizate și respectă cerințele privind protecția mediului și a sănătății și securității în muncă.

Asigurarea sănătății și securității, atât a angajaților proprii, cât și a clienților, furnizorilor, partenerilor și comunităților în care societatea își desfașoară activitatea este realizată prin aplicarea standardelor de sănătate și securitate în muncă.

Sistemul integrat de management certificat include și standardul pentru sănătate și securitate ocupațională OHSAS 18001.

Capacități de producție

Societatea își desfășoară activitatea în cadrul celor două platforme de producție, respectiv platforma din Tîrgu Mureș, Strada Voinicenilor și platforma din Acățari, situată la aproximativ 10 km de Tîrgu Mureș.

Gradul de uzură a propietăţii deţinute de societate nu ridică probleme semnificative asupra desfăşurării activităţii.

Important de reținut

Nu există probleme referitoare la dreptul de proprietate asupra activelor deținute de societate

Activitățile realizate pe amplasamentele societății nu au impact semnificativ asupra mediului înconjurător

- PREZENTAREA SOCIETĂȚII-


-

-PREZENTAREA SOCIETĂȚII-